लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
९८-पाथरी अपात्र उमेदवार
अ .क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव
1 ब्रम्हराक्षे गौतम लिंबाजी अपक्ष