लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
माघार घेतलेले उमेदवार
९५-जिंतूर

अ .क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव पक्षाचे चिन्ह
1 आघाव खंडेराव किसनराव - -
2 पठाण शरीफखा तय्यबखा - -
3 असद्बिन अब्दुल्लाबीन - - -
4 खताळ अशोक नारायणराव - -
5 गुलाबराव त्रिंबकराव सांगळे - -
6 शेख अखील शेख रहीम - -
7 शेख अफसर शेख गफार - -
8 शबाना बेगम - - -