लोकसभा निवडणूक-२०१४ पदवीधर मतदार निवडणूक-२०१४
माघार घेतलेले उमेदवार
९७-गंगाखेड

अ .क्र उमेदवाराचे नाव पक्षाचे नाव पक्षाचे चिन्ह
1 किशोरी श्रीकांत भोसले - -
2 शे.इमरान शे. मस्तान - -
3 कदम संजय साहेबराव - -
4 किशन लक्ष्मणराव सदावर्ते - -
5 खराटे सुधाकर नारायण - -
6 गिरी सुरेश राजाभाऊ - -
7 भगवान ज्ञानोबा सानप - -
8 रबदडे विठ्ठल जिवनाजी - -
9 सय्यद गफार - -