सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक - २०१४
मतदानाच्या दिवशी अंतिम मतदानाची टक्केवारी
विधानसभा
मतदारसंघ
पुरुष
स्त्री
इतर
एकूण
पुरुष
स्त्री
इतर
एकूण
मतदान
पुरुष %
स्त्री %
एकूण
टक्केवारी
९५ - जिंतूर  
1,67,714
1,56,295
3
 3,24,012
1,26,489
1,12,093
0
2,38,582
75.42
71.72
73.63
९६ - परभणी  
1,50,202
1,35,659
0
 2,85,861
1,01,424
87,321
0
1,88,745
67.57
64.32
66.03
९७ - गंगाखेड  
1,90,347
1,74,423
0
 3,64,770
1,35,880
1,17,866
0
2,53,746
71.39
67.57
69.56
९८ - पाथरी  
1,74,144
1,59,382
0
 3,33,526
1,26,144
1,07,276
0
2,33,420
72.44
67.31
69.99
एकूण
6,82,407
6,25,759
3
13,08,169
4,89,937
4,24,556
0
9,14,493
71.80
67.85
69.91
                   
  नोट :   मतदान केंद्र निहाय मतदानाच्या टक्केवारीसाठी मतदारसंघाच्या नावावर क्लिक करा.  
जिल्हाधिकारी तथा
जिल्हा निवडणूक अधिकारी परभणी